ANLÆGSPULJEN
Alle frivillige foreninger i Aarhus Kommune kan søge penge fra anlægspuljen til at ombygge, renovere, forbedre eller bygge helt nye faciliteter.
Foreningen skal selv finansiere mindst 50 procent af udgifterne og kunne dokumentere, at den har minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter på bankkontoen. Drejer det sig om energiforbedrende tiltag, kan kommunen yde tilskud op til 70 procent ud fra en konkret vurdering af projektet.

Frist for at søge puljen er den 1. oktober hvert år, men det er muligt at søge om akut tilskud i forbindelse med eksempelvis vandskader og lignende.

Læs mere om anlægspuljen her.

LOKALETILSKUD
Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen give tilskud til de lokaler, som folkeoplysende foreninger bruger til deres aktiviteter for børn og unge under 25 år – hvad enten det er foreningernes egne eller lejede lokaler, haller eller lejrpladser.Den endelige beregning af en folkeoplysende forenings lokaletilskud sker på baggrund af foreningens godkendte udgifter til lokalerne, foreningens medlemstal og foreningens aktivitetstimer i lokalerne. Tilskuddet dækker i øjeblikket 69 procent af de godkendte udgifter, dog maksimum 124,25 kr. pr. aktivitetstime.

Har en folkeoplysende forening aktive medlemmer over 24 år, sættes tilskuddet forholdsmæssigt ned, så det svarer til disse medlemmers andel af det samlede antal aktive medlemmer. Nedsættelsen sker dog kun, hvis gruppen over 24 år udgør mindst 10 procent af foreningens aktive medlemmer. Aktive medlemmer er medlemmer, som betaler kontingent. Ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer over 24 år tages ikke med i beregningen.

Der er ansøgningsfrist for nye ansøgninger den 1. april og den 1. oktober. For allerede godkendte lokaler er fristen 1. marts.

Læs mere om reglerne for Aarhus Kommunes lokaletilskud her.

DEN LOKALE UDVIKLINGSPULJE
Foreninger med idéer til nyskabende initiativer og projekter på fritids- og folkeoplysningsområdet kan søge tilskud fra Aarhus Kommunes Lokale Udviklingspulje. For at søge puljen er det et væsentligt element, at projektet har til formål at skabe aktiv deltagelse. Derudover lægger Aarhus Kommune vægt på, at projekterne:

  • Indebærer alternative samarbejdsformer eller inddrager nye alders- og befolkningsgrupper.
  • Har nytænkende elemente, eksempelvis inden for indhold, form, samarbejde eller deltagersammensætning.
  • Kan være katalysator for udvikling af den ansøgende forenings arbejde og aktiviteter.
  • Indeholder nytænkende eller udviklende elementer og ikke falder inden for øvrige tilskudsområder.
  • Har et omfang, så det vurderes at have generel betydning for fritidsområdet i Aarhus Kommune eller henvender sig til hele kommunen.

Kommunens folkeoplysningsudvalg har for perioden 2013-2016 valgt tre temaer, som det ønsker at støtte særligt og sætte fokus på. De tre temaer er: Partnerskab, Fastholdelse af unge i foreningslivet og Rekruttering og fastholdelse af trænere og ledere. Der kan også søges puljemidler til projekter, der falder uden for ovenstående temaer, hvis der er tale om nye tiltag, der vil være med til at udvikle folkeoplysningsområdet.

Det er et krav, at projektet er delvist egenfinansieret, og det er muligt at søge op til 50.000 kroner. Projekterne skal primært foregå i Aarhus Kommune og kan få støtte i op til maksimalt to år. Tanken er, at projekterne herefter kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller aftenskoleregi.

Den Lokale Udviklingspulje støtter ikke aktiviteter, som allerede er i gang. Derfor er det vigtigt at søge puljen, inden projektet bliver skudt i gang. Ansøgninger behandles løbende.

Du kan læse mere om Den Lokale Udviklingspulje og finde blanketter til udfyldelse her.

TILSKUD TIL LEDERUDDANNELSE
Foreninger kan hos kommunen søge om tilskud til uddannelse af instruktører og ledere til foreningens børne- og ungdomsarbejde. Kurserne skal have til formål at gøre deltagerne bedre til at varetage deres ledelsesrolle i foreningen. Støtten gives til godkendte foreningers aktive og ulønnede børne- og ungdomsledere, vis foreningsarbejde vedrører børn og unge under 25 år. Ansøgeren skal selv være fyldt 13 år.
Det er et krav, at kursuslængden per dag er minimum fire timer, og kommunen giver et tilskud på 75 procent af en maksimal kursus- og opholdsudgift på 300 kr. per døgn. Ansøgningen skal være Sport- & Fritidsforvaltningen i hænde senest otte dage før kursets begyndelse.

Læs mere om tilskud til lederuddannelse her.

EU-TILSKUD
Der findes også EU-tilskudsmuligheder med særlig relevans for børne- og ungdomsforeninger. Alle ordningerne administreres af EU’s program for ungdomsaktiviteter uden for det formelle uddannelsessystem, kaldet “Ungdom”. Programmets formål er at fremme mobilitet, samfundsengagement, interkulturel forståelse og solidaritet blandt unge, såvel inden for som uden for Europa.

Læse mere om “Ungdom” og mulighederne for tilskud her.

Nedenfor følger nogle muligheder for tilskud, som kan være relevante for ÅUF’s medlemsforeninger.


UNGDOMSUDVEKSLINGER

Organisationer og andre aktører på ungdomsområdet kan få tilskud til at sende unge mellem 13 og 30 år af sted på udvekslingsophold i andre EU-lande. Et af formålene med udvekslingen er, at de unge lærer mere om hinandens lande og kulturer.
Det samlede projekt kan løbe over en periode fra tre måneder til to år. Udvekslingen af den enkelte ungdomsgruppe skal vare 6-21 dage og involvere 16-60 unge. Gruppen af deltagere kan være underinddelt i grupper på ned til fire unge, og der skal være mindst en gruppeleder til at ledsage hver gruppe.
Der ydes tilskud til udgifterne til rejse, forsikring, forberedelse, kost og logi. Det er muligt at arrangere ungdomsudvekslinger til en række lande ud over EU-landene, blandt andet Norge, Island og Tyrkiet.

De næste ansøgningsfrister er:
Den 26. april 2016 kl. 12 for projekter med start mellem 1. august og 31. december 2016.
Den 4. oktober 2016 kl. 12 for projekter med start mellem 1. januar og 31. maj 2017.

Læs mere her.


KORTE STUDIETURE

Ungdomsledere og ungdomsarbejdere kan deltage i studieture med særlige temaer rundt om i Europa. Der er et deltagergebyr, der dækker rejse, forsikring, kursusafgift, kost og logi under kurset, og det gælder for alle interesserede, at de skal indstilles af deres forening eller projekt.
Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager ordningen, og det er muligt at finde en mere udførlig beskrivelse af de enkelte studieture på deres hjemmeside www.ufm.dk.

ANDRE TILSKUDSORDNINGER
Det er ikke kun kommunen og EU, der giver tilskud til frivillige børne- og ungdomsforeninger. Herunder er eksempler på andre relevante tilskudsordninger:

JEM & FIX – “I FIXER – VI STØTTER”
For at hjælpe de foreninger, der har idéerne og gåpåmodet, men mangler pengene til materialerne, kører jem & fix konceptet “I fixer – vi støtter”. Her er det muligt at søge om materialer til foreningens gør-det-selv-projekt, I skal bare “fixe det selv”.
Der er mulighed for at søge om materialer for op til 50.000 kr. Jo mere realistisk behovet for støtte er, des større er chancen for, at projektet udvælges. jem & fix støtter projekter i alle størrelser og i alle dele af landet. Ansøgningsfrist: Løbende.

Læs mere om kampagnen og find ansøgningsskema her.


KULTURMINISTERIETS STØTTEORDNINGER

Kulturministeriet råder over en række støtteordninger til kunst og kultur, dels fra Finansloven, dels fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne, som bliver fordelt hvert forår.

Støtteområderne er blandt andet:

  • Børn, unge og kultur
  • Internationale formål
  • Lokale- og anlægsfonden, loa-fonden.dk
  • Tilgængelighed
  • Tipspulje til almennyttige formål

 Læs mere her.


FRILUFTSRÅDET

Friluftsrådet bestyrer en pulje udlodningsmidler, som er rettet mod initiativer inden for friluftsliv og naturformidling i Danmark. Puljen har til formål at støtte op om, at alle mennesker får mulighed for et bredt og alsidig friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø. Der kan søges tilskud til friluftsprojekter, naturformidling, faste anlæg, naturlegepladser og parker samt driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer.
Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november.

Læs mere på friluftsraadet.dk.