ÅUF har indsamlet en række oplysninger om forskellige fonde og legater, som kan være relevante for vores medlemsforeninger. Nedenstående viser et udpluk af mulighederne, men er langt fra udtømmende. på legatbogens hjemmeside kan du se alle de støttemuligheder der er for din forening.

Bikubefonden
Fonden støtter organisationer foreninger, organisationer og institutioner inden for sociale formål samt kunst og kultur. Alle projekter vurderes individuelt ud fra kriterier om blandt andet nyskabelse, udvikling engagement og planer for udbredelse. På det sociale område har fonden fokus på børn og unge og deres familier. Der ydes ikke tilskud til studieture, anlægsopgaver, anskaffelser af inventar eller almindelig drift. Ansøgningsfristen er løbende, og ansøgninger skal sendes elektronisk via Bikubefondens hjemmeside.
Læs mere her.

Brødrene Hartmanns Fond
Fonden uddeler årligt mellem 2-4 millioner kroner til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Der gives ikke tilskud til personlig uddannelse eller kollektive studierejser og -ophold.
Ansøgninger skal sendes elektronisk via fondens hjemmeside, og ansøgningsfristen er den 5. september 2018.
Læs mere om Brødrene Hartmanns Fond her.

Dansk-Færøsk Kulturfond og Kulturfonden Danmark-Grønland
Fondene har til formål at fremme kulturformidling i bred forstand mellem Færøerne/Grønland og Danmark. Fondens giver støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser m.m.
Bemærk: Ansøgningsfristen for 2016 er den 1. marts.
Læs mere om Dansk-Færøsk Kulturfond og Kulturfonden Danmark-Grønland her.

Lauritzen Fonden
Lauritzen Fondens formål er at støtte institutioner, foreninger og personer, der udfører et bredt spektrum af aktiviteter inden for områderne: Søfart, kultur og humanitært arbejde og uddannelse. I de senere år har fonden haft særligt fokus på sårbare børn og unge.
Ansøgninger skal sendes elektronisk via fondens hjemmeside.
Læs mere om Laurtizen Fonden her.

Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond har til formål at fremme nordisk samarbejde gennem bevilling af bidrag til nordiske samarbejdsprojekter inden for kultur i bred forstand, inkl. forskning og uddannelse. Der kan også bevilges støtte til samarbejde med internationalt perspektiv med det formål at præsentere nordisk kultur og kultursyn.
Blandt de prioriterede områder er: Projekter for børn og unge, inklusion og diversitet, projekter, der fremmer nordisk sprogforståelse og projekter i de tyndt befolkede områder i Norden.
Bidrag gives primært til projekter med mindst tre deltagende nordiske lande og dækker ikke studierejser, indkøb af udstyr og byggeri. Det er et krav, at projektet er delvist egenfinansieret, og bidragets størrelse afhænger af projektets samlede budget.
Ansøgninger skal sendes elektronisk via fondens hjemmeside, og ansøgningsfristen i 2018 er den 1. oktober.
Læs mere om Nordisk Kulturfond her.

Jyllands-Postens Fond
Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, som tjener til opretholdelse af en liberal demokratisk samfundsorden i Danmark. Støtten gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at støtte i tilstrækkeligt omfang.
Når fonden åbner for ansøgninger, vil der være et link til et ansøgningsskema på fondens hjemmeside. Næste ansøgningsrunde begynder den 1. februar 2019.
Læs mere om Jyllands-Postens fond her.

Rockwool Fonden
Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål og at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling. Ansøgninger fra foreninger og organisationer, der tilgodeser almene, humanitære og sociale formål prioriteres.
Ansøgninger skal sendes elektronisk via fondens hjemmeside, ansøgninger behandles løbende.
Læs mere om Rockwool Fonden her.

Tuborgfondet
Hvert år uddeler Tuborgfondet mellem 25-30 millioner kroner til samfundsgavnlige formål og har særligt fokus på frivillighed. Fondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager og engagerer frivillige ildsjæle i aktiviteter inden for: Musik, sport, bæredygtighed og miljø, uddannelse og erhverv, forskning, scenekunst samt sociale initiativer. Fondet støtter ikke studierejser- og ophold, byggeri – og driftsomkostninger.
Ansøgningsfristen er løbende, og ansøgningen skal sendes via fondets hjemmeside.
Læs mere om Tuborgfondet her.