Foreningens revisor er ansvarlig for at tjekke, om bestyrelsen og kassereren har forvaltet foreningens økonomi i overensstemmelse med, hvad generalforsamlingen har vedtaget.
Som ny foreningsrevisor er der mange regler og bestemmelser at holde styr på, og det kan være en udfordring at danne sig det store overblik.

Gratis kursus
ÅUF tilbyder i samarbejde med Århus i Forening kurser i revisionsarbejde, som klæder nye revisorer godt på til opgaven. Kurset er gratis for medlemmer af ÅUF. Læs mere om kurset her.

God revisorskik

 • Revisoren skal sikre, at regnskabet giver et billede af foreningens reelle forhold.
 • Revisoren skal undersøge, om regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, og at de opgivne beholdninger og aktiver er tilstede.
 • Revisoren skal kontrollere, at der er betalt kontingent fra foreningens medlemmer.
 • Foreningen har pligt til at udlevere alle oplysninger, som revisoren beder om.

Herudover har revisoren i foreninger, der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven en række yderligere forpligtelser:

 • Revisoren skal kontrollere, at foreningen forvalter de modtagne tilskud på betryggende vis.
 • Revisoren skal kontrollere, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i loven og i kommunens støttebestemmelser.
 • Revisoren skal sørge for, at det kommunale tilskud fremgår de relevante steder i regnskabet.
 • Revisoren skal efterprøve, om tilskudsregnskabet er rigtigt og sende det til kommunen på et særligt skema, som kan downloades her. Kommunen har kun krav at se regnskabet for selve den aktivitet, der er ydet tilskud til efter folkeoplysningsloven.
 • Revisoren skal undersøge, om regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, og at de opgivne beholdninger og aktiver er tilstede.
 • Revisoren skal kontrollere, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i loven og i kommunens støttebestemmelser.
 • Revisoren skal undersøge, om antallet af timer og aldersfordelingen på de enkelte aktiviteter er korrekt angivet i forhold til kommunens regler samt kontrollere, at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling.
 • Hvis foreningen ikke overholder reglerne for modtagelse af tilskud, skal revisoren sørge for, at kommunen får besked.

Læs mere om retningslinjerne for revision i foreninger, der modtager kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven i kommunens folder: Vejledning for bestyrelse og revisorer.