FORENINGENS JURIDISKE ANSVAR

En forening er en selvstændig juridisk enhed, som kan indgå aftaler, påtage sig forpligtelser, leje lokaler m.m. Derfor har foreningen også et juridisk ansvar, der dog primært handler om foreningens bestyrelsesmedlemmer, som typisk er dem, der træffer afgørelser på foreningens vegne. Foreningens tegningsregler eller vedtægter kan bruges til at afgøre, hvem der er ansvarlig. Der er to typer ansvar, som man bør skelne imellem, nemlig erstatningsansvar og strafansvar. Endeligt bør der også skelnes mellem en bestyrelses interne ansvar over for resten af foreningen og bestyrelsens ansvar udadtil over for udenforstående.

For at kunne pådrage sig et personligt erstatningsansvar, skal bestyrelsesmedlemmerne have handlet på en åbenlyst uansvarlig eller direkte bedragerisk måde, som har resulteret i en skade eller et tab. Den eller dem, der har lidt skade eller mistet penge skal kunne bevise, at bestyrelsen har handlet ansvarspådragende, og at deres handlinger eller forsømmelser har medført et tab. Derudover skal der være en årsagsforbindelse mellem den uagtsomme handling og skaden.

Bestyrelsesmedlemmer under 18 år har det samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og de kan godt gøres erstatningsansvarlige, selvom de endnu ikke er myndige.


 

BØRNEATTESTER

Siden juli 2005 har det været lovpligtigt for frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18 at indhente børneattester på fast tilknyttede frivillige, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Hvert år skal din forening sende en erklæring til kommunen om, at I overholder lovgivningen om indhentning af børneattester.

Hvad er en børneattest?
En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger om, hvorvidt en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Foreningens bestyrelse har som arbejdsgiver ansvaret for at indhente børneattester. Det er gratis for foreningerne at få udleveret børneattesterne, og de bliver sædvanligvis leveret inden for 10 dage.

Husk samtykke
For at få en børneattest udleveret fra Rigspolitiet kræver det, at den pågældende person, som attesten drejer sig om, har udfyldt en samtykkeformular, som bliver sendt til vedkommendes private e-boks. Uden et samtykke må foreningen ikke ansætte eller engagere vedkommende som frivillig, og foreningen kan idømmes en bøde, hvis den med fortsæt undlader at indhente børneattester.

Sådan indhenter I en børneattest
Børneattester kan kun indhentes digitalt, og som forening kræver det en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID samt adgang til foreningens digitale postkasse.

Bestil børneattest her og følg guiden nedenfor:

 1. Log ind med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
 2. Angiv årsag til bestilling af attesten
 3. Vælg om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
 4. Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
  Ved én person: Angiv personnummer og navn i de to felter.
  Ved flere personer: Der kan bestilles børneattester på op til 50 personer ad gangen.
  Der skal angives ét personnummer og navn i hver linje i boksen. Det er muligt at kopiere oplysningerne ind fra et dokument i f.eks. Microsoft Excel eller Word.
 5. Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
 6. Gennemse bestillingen
 7. Underskriv med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
 8. Bestillingen sendes til politiet
 9. Udskriv evt. kvittering
 10. Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)

Kommer der en børneattest retur fra kriminalregistret med oplysninger om dom for seksuelt misbrug af børn eller unge, anbefales det, at foreningerne lader sagen gå direkte til Socialforvaltningen i Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen for Børn og Unge eller til foreningens landsorganisation.

Er du i tvivl om, hvor I skal henvende jer, kan ÅUF’s sekretariat hjælpe jer. Kontakt sekretariatet på tlf.: 8613 8911 i kontortiden og på mobil: 29 87 89 11 uden for kontortid. Husk, at der er tavshedspligt om de oplysninger, I indhenter på jeres ansatte.