For de fleste foreninger er økonomien en afgørende størrelse. Uanset om man er en lille eller en stor forening, er der en række overvejelser, man skal gøre sig om, hvordan foreningens økonomi skal styres. Der er forskellige krav til økonomistyring alt efter foreningens størrelse og særligt i forhold til, om man modtager tilskud fra kommune eller fundraising.

I en demokratisk forening er det medlemmer med stemmeret til generalforsamlingen, der bestemmer over foreningens økonomi. I de fleste foreninger godkender generalforsamlingen regnskab og budget og overlader herudover den daglige økonomistyring til bestyrelsen. Det er fastsat i foreningens vedtægt, hvad praksis er i den enkelte forening. Som hovedregel hæfter enkelte medlemmer ikke for foreningens økonomi, men laver en bestyrelse – bevidst eller ubevidst – et større underskud, vil det formentlig være hele bestyrelsen, der hæfter samlet over for kreditorer. Det gælder naturligvis ikke, hvis det er et enkelt bestyrelsesmedlem, der har handlet uden om foreningens vedtægt og eventuelle forretningsorden. I så fald er det den enkelte, der hæfter. I øvrigt gælder dansk lov naturligvis.

Så meget desto større grund til at have en gennemsigtig økonomi og god regnskabspraksis i alle foreninger. Du kan læse om kassererens rolle her og revisorens rolle her. Husk dog, at det er en god idé, at hele bestyrelsen er indforstået med, hvilke regler, der gælder for foreningen.

Kom gratis på kursus
Århus i Forening tilbyder gratis kurser til ÅUF’s medlemmer (og generelt folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune). Både kassererjobbet og revisorens rolle har selvstændige kurser, og der er også kurser med lidt bredere fokus. Kurset ‘Den lovlige forening’ fokuserer eksempelvis på, hvilke regler og love, en forening skal forholde sig til, og kurset ’Kom godt i gang’ handler om, hvilke krav der er til folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune.