Betegnelse
§ 1. Organisationens navn er Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF).
ÅUF er fællesrepræsentation for foreninger, som driver idébestemt / samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde i Århus Kommune.

Formål
§ 2. ÅUFs formål er at være fællesrepræsentation for århusiansk, demokratisk børne- og ungdomsarbejde og herunder repræsentere de tilsluttede foreninger i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner og andre organisationer.
ÅUF skal gennem sin virksomhed medvirke til at løse ungdommens problemer samt fremme sammenholdet og den indbyrdes forståelse blandt unge og deres foreninger. ÅUF skal arbejde for at øge unges forståelse for og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, stimulere til samfundsengagement samt bidrage til ligestilling mellem individer og grupper i samfundet.

Medlemsskab
§ 3. Som medlem kan optages enhver forening, som:
• Er idébestemt / samfundsengagerende.
• Primært driver børne- og ungdomsarbejde, eller som har en selvstændig børne- og ungdomsafdeling.
• Er demokratisk opbygget og styret.
• I udgangspunktet er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
• Har sit virke i Århus Kommune.
Stk. 2. Foreninger, som har en fælles kommunal organisationsstruktur optages som ét samlet medlem.
Stk. 3. Indstilling til optagelse af medlemmer foretages af Styrelsen. Afgørelse om optagelse træffes på førstkommende Årsmøde. Foreninger der af Styrelsen er indstillet til optagelse kan, indtil førstkommende årsmøde, deltage i ÅUFs virke, dog uden stemmeret. Styrelsen fastsætter et kontingent for perioden indtil optagelsen.
Stk. 4. Ved optagelsen bestemmes det, hvilken af følgende grupperinger, medlemmet skal tilhøre:
• Børne- og Ungdomskorps
• Politiske Ungdomsforeninger
• Religiøse foreninger
• Mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger.
• Øvrige foreninger.
Stk. 5. De foreninger, hvis medlemskab behandles på Årsmødet, kan ikke deltage i afstemninger, før optagelse er sket, og før der er betalt kontingent til ÅUF.

§ 4. Kontingent fastsættes af Årsmødet efter indstilling fra Styrelsen.
Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling d. 1. januar hvert år og den sidste rettidige betalingsfrist er den 15. februar samme år. Ved manglende betaling suspenderes medlemsrettighederne indtil betaling har fundet sted.
Stk. 3. Årsmødet kan efter indstilling fra Styrelsen fritage en medlemsforening for betaling af kontingent. Fritagelsen er tidsbegrænset og betinget af særligt vanskelige økonomiske forhold. Ansøgning herom skal være Styrelsen i hænde senest den 15. februar.
Stk. 4. Ved manglende betaling kan Årsmødet ekskludere restanter eller bemyndige Styrelsen til administrativt at udmelde foreningen, hvis en af Styrelsen fastsat ny betalingsfrist ikke overholdes.
Stk. 5. Beslutninger i medfør af denne paragraf kan ske med simpelt flertal.

§ 5. En medlemsforening har pligt til at oplyse ÅUF om ændringer i vedtægterne samt om væsentligt ændringer i foreningens virksomhed eller struktur.
Stk. 2. Drages et medlemskab i tvivl pga. væsentlige ændringer i foreningens vedtægter, virksomhed eller struktur, skal sagen forelægges førstkommende Årsmøde til afgørelse. Årsmødet kan vælge at ekskludere medlemmet, jf. § 6, såfremt foreningen ikke længere opfylder kravene til at være medlem, jf. § 3, stk. 1.

§ 6. Årsmødet kan med 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer ekskludere en medlemsforening. De fremmødte delegerede skal udgøre mindst 1/2 af de stemmeberettigede delegerede.

§ 7. Medlemmer, der ønsker at udtræde af ÅUF, skal meddele dette skriftligt til Styrelsen. Udmeldelsen træder i kraft straks. Kontingent tilbagebetales ikke.

§ 8. Ethvert medlem bevarer sin fulde selvstændighed, og ÅUF kan ikke anfægte de enkelte medlemmers selvstændighed.

Årsmøde
§ 9. Årsmødet, som er ÅUFs højeste myndighed, er sammensat af medlemmernes delegerede. Styrelsen er stemme- og taleberettiget på årsmødet.
Stk. 2. Valgbare er alle medlemmer af medlemsforeningerne. Ingen kan vælges til et tillidshverv uden at være til stede eller have givet skriftligt tilsagn.
Stk. 3. Hvert medlem har ret til at sende fire delegerede til Årsmødet, hvoraf højst to må være over 25 år. De delegerede har stemme- og taleret på Årsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. En medlemsforening er kun berettiget til at deltage med tale- og stemmeberettigede delegerede, såfremt den har indbetalt kontingent til ÅUF for det regnskabsår, hvori Årsmødet afholdes, i overensstemmelse med § 4.
Stk. 5. Styrelsen kan invitere gæster til at deltage i Årsmødet med taleret.

§ 10. Årsmødet afholdes hvert år mellem den 20. februar og den 5. marts og indkaldes skriftligt med mindst to måneders varsel.
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på næste Årsmøde skal indgives skriftligt til Styrelsen senest 3 uger før Årsmødet.
Stk. 3. Dagsorden, samt forslag til Årsmødet sendes til de tilmeldte delegerede senest 14 dage før Årsmødet.
Stk. 4. Årsmødets dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Optagelse af nye medlemmer.
3. Beretning.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Fastsættelse af arbejdsprogram.
7. Valg af:
a. Formand.
b. Næstformand
c. Kasserer
d. 1 styrelsesmedlem + 1 personlig suppleant fra hver gruppering, jvf. § 3, stk. 4.
e. Revisor samt suppleant for denne.

§ 11. Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes, såfremt mindst 3 af Styrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne ønsker dette.

§ 12. Årsmødets beslutninger, herunder valg, sker ved almindeligt stemmeflertal, hvis ikke andet er anført.

Styrelsen
§ 13. Styrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt fem styrelsesmedlemmer valgt på Årsmødet. Formand, næstformand og kasserer vælges af Årsmødet. Styrelsesmedlemmer vælges på Årsmødet af deres gruppering, jf. § 3, stk. 4. Ved stemmelighed tælles en stemme pr. forening.
Stk. 2. Bliver formandsposten ledig i funktionsperioden, indtræder næstformanden i denne.
Stk. 3. Bliver næstformandsposten ledig, konstituerer Styrelsen af sin midte en ny næstformand.
Stk. 4. Bliver kassererposten ledig, konstituerer Styrelsen af sin midte en ny kasserer.
Stk. 5. Såfremt en gruppering ikke længere er repræsenteret i Styrelsen med et ordinært medlem, kan Styrelsen med 3 ugers varsel indkalde grupperingens medlemmer til et ekstraordinært møde med henblik på at vælge et nyt styrelsesmedlem. Reglerne om delegerede i § 9, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. En fraværsperiode på tre mdr. anses for varigt forfald.

§ 14. Styrelsen leder ÅUFs daglige arbejde under ansvar for Årsmødet.
Stk. 2. Formand, næstformand og kasserer i forening udgør Styrelsens forretningsudvalg.
Stk. 3. Styrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Tegningsret
§ 15. ÅUF tegnes af den samlede Styrelse, eller, under ansvar overfor denne, af formand og kasserer i forening. Styrelsen, eller på dennes vegne formand og kasserer i forening, kan meddele fuldmagt.

Sekretariatet
§ 16. Sekretariatets hjemsted fastsættes af Styrelsen.
Stk. 2. Styrelsen ansætter og afskediger sekretariatets personale. Styrelsen kan delegere denne kompetence til forretningsudvalget og/eller sekretariatets daglige ledelse.

Økonomi
§ 17. Styrelsen er ansvarlig for ÅUFs økonomi.
Stk. 2. ÅUFs regnskabsår følger kalenderåret.

Vedtægtsændringer
§ 18. Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted på ÅUFs ordinære Årsmøde, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Opløsning af ÅUF
§ 19. ÅUF kan opløses efter reglerne for vedtægtsændringer, jvf. § 18. Dog skal det vedtages på to på hinanden følgende Årsmøder, med mindst én og højst tre måneders mellemrum.
Stk. 2. ÅUFs formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med formålet, jvf. § 2. Beslutning herom træffes af det afsluttende Årsmøde.
§ 20. Nærværende vedtægter, vedtaget på ordinært Årsmøde den 28. februar 2019, træder i kraft straks.