Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) er en paraplyorganisation for foreninger, som driver demokratisk, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde i Aarhus. Med udgangspunkt i ÅUF’s vedtægtsbestemte formål er det ÅUF’s opgave:

  • At samfundsengagere børn og unge
  • At varetage medlemsforeningernes interesser
  • At servicere medlemsforeningerne
  • At varetage børn og unges interesser

 

1. AT SAMFUNDSENGAGERE BØRN OG UNGE

A1. Børn og unges engagement i idebestemte foreninger lærer dem at tage ansvar for sig selv og deres omgivelser, og i en større sammenhæng indgå som borgere i et demokratisk samfund. ÅUF’s medlemsforeninger fremmer dermed den demokratiske udvikling af børn og unge til aktive medborgere.

A1.1. ÅUF vil arbejde for at fremme den idebestemte og samfundsengagerende foreningskultur blandt børn og unge.

A1.2. ÅUF vil bidrage til synligheden af den idebestemte foreningskultur og samtidig sikre bredden i paraplyen både igennem egne initiativer eller ved at bakke op om medlemsforeningernes eller andre aktørers.

A2. De idebestemte børne- og ungdomsforeninger står stærkere, hvis de taler med én fælles stemme. ÅUF’s virke som interesseorganisation for foreningslivet i Aarhus er legitimeret gennem den brede repræsentation paraplyen dækker.

A2.1 ÅUF vil arbejde for at alle foreninger, som driver demokratisk, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde i Aarhus bliver medlemmer af paraplyen.

A2.2. ÅUF vil arbejde for fortsat bredt at repræsentere det områder paraplyen spænder over. Det gælder både for optagelse af medlemsforeninger og valg af styrelsesmedlemmer.

A3. I ÅUF’s medlemsforeninger kan børn møde andre børn med en anden social baggrund end dem selv. Det er gavnligt for børnenes udvikling, og engagement i foreningslivet kan derfor være befordrende for at bryde med den negative sociale arv.

A3.1. ÅUF vil søge at integrere socialt dårligt stillede børn og unge i foreningslivet.

A3.2. ÅUF vil arbejde for at gøre op med tendens til at etnisk danske børn og unge traditionelt vælger danske foreninger, og at børn med en anden etnisk baggrund vælger etniske foreninger, f.eks. ved at skabe samarbejder på tværs af foreningerne.


2. AT VARETAGE MEDLEMSFORENINGERNES INTERESSER

B1. Idebestemte børne- og ungdomsforeninger er en væsentlig del af den danske kultur. De spiller en vigtig rolle i samfundet, og løfter store opgaver. Det sker ud fra foreningernes formål og er i høj grad drevet af frivillighed og virkelyst.

Kommunalpolitikernes kendskab til medlemsforeningerne er nødvendig for, at der kan træffes politiske beslutninger, der er i medlemsforeningerne interesser.

B1.1. ÅUF vil i løbet af byrådsperioden sikre, at samtlige politikere har et godt kendskab til foreningslivet og ÅUF’s arbejde. Vi vil have fokus på de politikere, der er relevante for vores område; særligt rådmanden.

B1.2. ÅUF vil i sin dialog med politikere o.a. sikre, at foreningerne særlige rolle og opgave anerkendes, f.eks. igennem foreningsbesøg hvor politikerne får viden om det konkrete foreningsarbejde.

B1.3. ÅUF vil arbejde for at få indflydelse i Folkeoplysningsudvalget ved at have øget fokus på samarbejdet og dialogen.

B2. Foreningerne har behov for gode praktiske rammer, for at sikre dem et solidt fundament at fungere ud fra, f.eks. i form af tilskud. Samtidig må sådanne ordninger ikke være unødigt bureaukratiske og på den måde være en hindring for foreningsdriften.

B2.1. ÅUF vil løbende i perioderne for sports- og fritidspolitikken dels arbejde konkret med dens indhold og dels indarbejde dens visioner i vores arbejde, hvor det er relevant.

B2.2. ÅUF vil udarbejde et idekatalog til kommende sports- og fritidspolitikker.

B2.3. ÅUF vil afdække medlemsforeningernes ønsker og behov i tilskudsordninger, sådan at vi kan indgå aktivt når disse behandles. På den måde håber vi at kunne sikre vores områdes behov, selvom vi er klar over, at ikke alle medlemsforeninger har de samme ønsker.

B2.4. ÅUF vil sikre at alle interesserede foreninger har lokaler, enten igennem tilskud, samarbejder med andre foreninger eller foreningshus. Foreningerne skal have de lokaler, de har behov og interesse for. Konkret vil ÅUF arbejde for at sikre medlemsforeningerne gode muligheder i det kommende hus på den nedlagte Fjordsgadeskole.

B2.5. ÅUF vil følge udviklingen i den kommunale forvaltning, og gøre indsigelser hvis der træffes uhensigtsmæssige beslutninger på foreningsområdet, f.eks. ved høringsbreve, læserbreve mv.

 

3. AT SERVICERE MEDLEMSFORENINGER

C1. Foreningsarbejdet indebærer en masse formelle arbejdsopgaver, som der kan være behov for hjælp til at løfte, eller behov for at få styrker sine kompetencer indenfor.

C1.1. ÅUF vil tilbyde praktisk assistance og hjælpe med arbejdsopgaver omkring særligt økonomi og jura.

C1.2. ÅUF vil udbyde en ”grejbank” til fri afbenyttelse for medlemsforeningerne, og som udbygges efter medlemmernes behov.

C1.3. ÅUF vil løbende sikre medlemsforeningernes aktive adgang til kompetencer, som er nødvendige og relevante for deres foreningsarbejde, f.eks. i form af kurser. Vi vil opsøge og indarbejde medlemsforeningernes ønsker.

C2. For at ÅUF bedst muligt kan yde den nødvendige service til medlemsforeningerne, og samtidig repræsentere dem bedst muligt indenfor paraplyen, er det nødvendigt at styrelsen og sekretariatet har en god indsigt i dem.

C2.1. ÅUF vil løbende sikre at medlemsforeningerne er orienterede om vores tilbud, arrangementer mv. og vi vil løbende forholde os til om vores kommunikationskanaler fungerer effektivt og efter hensigten.

C2.2. ÅUF vil til enhver tid have god indsigt i vores medlemsforeningers aktiviteter. Herunder vil vi sikre, at vi har opdaterede oplysninger omkring kontaktpersoner, medlemstal, vedtægter mv.

C2.3. ÅUF vil klæde styrelsesmedlemmerne på til en mere opsøgende rolle overfor medlemsforeningerne i deres grupperinger.

 

4. AT VARETAGE BØRN OG UNGES INTERESSER

D1. Børn og unge under 18 år har ikke stemmeret, og derfor er de en gruppe, der nemt kan blive overset af politikerne. ÅUF vil i kraft af sin brede repræsentation af unge igennem medlemsforeningerne samt sin stærke stemme i kommunen fungere som børn og unges talerør særligt overfor politikerne.

D1.1. ÅUF vil drive Børn- og Ungebyrådet i samarbejde med Aarhus Kommune, og på den måde sikre børn og unge i Aarhus en unik mulighed for en stemme i byrådet.

D1.2. ÅUF vil øge unges forståelse for og deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser, f.eks. ved at arbejde med at synliggøre politiske processer overfor unge.