Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Århus Ungdommens Fællesråds ønsker og drømme til Banegårdskvarteret, november 2019

Vi er i ÅUF glade for at kunne bidrage til debatten om Banegårdskvarteret igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af, at der i nye by- og boligområder skabes plads og gode rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge.

Læs hele kommentaren her

———

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024, november 2019

I ÅUF er vi specielt begejstrede over visionen i udkastet til en ny sundhedspolitik for Aarhus om at ”Alle skal have lige muligheder for at deltage i meningsfulde fællesskaber”, som vi ser som en vigtig løftestang for trivsel og livsglæde blandt alle borgere, og en anerkendelse af at foreningerne er relevante samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Læs hele høringssvaret her

———

Høringssvar vedr. de samlede anbefalinger fra det midlertidige §17.4 opgaveudvalg om sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv, august 2019

ÅUF bakker op om anbefalingernes fokus på værdien af et aktivt foreningsliv for børn og unges trivsel og livstilfredshed. ÅUF ser som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger selvsagt en stor værdi i det fællesskab og de aktiviteter, som foreningerne kan tilbyde. Vi er ikke i tvivl om, at lokale forpligtende fællesskaber for børn og unge kan spille en vigtig rolle i forebyggelsen af ensomhed, og med den rette indsats også kan hjælpe børn og unge ud af ensomhed.

Læs hele høringssvaret her

———

Høringssvar vedr. Planstrategi 2019 ”Klog vækst frem mod 2050”, august 2019

I ÅUF er vi glade for at se, at borgerne i Aarhus vurderer, at fritids- og foreningsliv er blandt de ti vigtigste faktorer for, at Aarhus er en attraktiv by. Vi tror også på, at for børn og unge er forenings- og fritidslivet endnu vigtigere. Derfor bør fritids- og foreningsliv spille en mere fremtrædende rolle i planstrategien.

Det kan ske ved at:
– Der sikres plads til foreningerne i nybyggerområder
– Byfortætning ikke sker på bekostning af fælles grønne områder
– Der skabes rammer for at bruge byrum og natur som offentlige mødesteder

Læs hele høringssvaret her

———

Høringssvar vedr. ny Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022, marts 2019

ÅUF bakker op om politikkens fokus på bibliotekerne som medborgercentre. For børne- og ungdomsforeningerne i ÅUF er det et vigtigt aktiv at kunne bruge bibliotekernes faciliteter til foreningsaktiviteter.

Læs hele høringssvaret her

———